Chung kết Hội thi cán bộ thư viện giỏi tại Cần Thơ 2018

Áp dụng Thư viện Số tại Thư viện tỉnh Quảng Trị

Tuyên truyền giới thiệu sách 2021

Giới thiệu tác phẩm : Đường Kách mệnh

02 năm thực hiền đề án phát triển văn hóa đọc

CLIP ĐS VHĐ 2020

Giới thiệu tác phẩm: Nhật ký trong tù

Bài thơ : Tiếng việt

Tác phẩm: Một thời hoa lửa

Điểm sách về đề tài thương binh liệt sĩ

Phóng sự: Chuyến xe mang ánh sáng tri thức

Phần thi tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc 2022 của Thư viện tỉnh Quảng Trị